Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर


प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर


प्र.ना.नि. महेन्द्र बहादुर मगर
मेकानिक्स

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद मेकानिक्स
इमेल mahendrakhapangimagar@yahoo.com
सम्पर्क 9841245272
बहाल मिति N/A