Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 कृष्ण प्रसाद दाहाल


 कृष्ण प्रसाद दाहाल


 कृष्ण प्रसाद दाहाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9849527584
बहाल मिति N/A