Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 कृष्ण प्रसाद भुसाल


 कृष्ण प्रसाद भुसाल


 कृष्ण प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क  9867032970
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६