Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कमला लामा स्याङताङ


कमला लामा स्याङताङ


कमला लामा स्याङताङ
कार्यालय सहयोगी

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
इमेल kamalawaiba2070@yahoo.com
सम्पर्क 9867805617
बहाल मिति N/A