Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई


सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई


सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल icsd@moha.gov.np
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १३