Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दीपा जोशी


दीपा जोशी


दीपा जोशी
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9848406891
ठेगाना uditola डोटी
बहाल मिति N/A