Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बिनोद कुमार साह


बिनोद कुमार साह


बिनोद कुमार साह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल sahbinod53@gmail.com
सम्पर्क 9849887727
बहाल मिति N/A