Government of Nepal Logo
Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singhdurbar, Kathmandu

२०७६ सालको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण सम्वन्धी।